Fondsaanvraag

Aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis kunnen een fondsaanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een donatie van fysieke materialen geschonken door Stichting GeefGratis of via een van de partner bedrijven die iets willen schenken aan een goed doel in Nederland.


Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Stichting GeefGratis moet u altijd een fondsaanvraag insturen. Er is 1 manier waarop dit gedaan kan worden:

Via e-mail
U kunt uw aanvraag tot ondersteuning van uw organisatie per e-mail indienen. De aanvraag moet ingestuurd worden via info@geefgratis.nl. De aanvraag moet minimaal de volgende punten bevatten:

Algemene gegevens

1a    Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie?

Deze vraag kan simpel en snel beantwoord worden door aan te geven wat uw aansluitnummer bij Stichting GeefGratis is. Indien u dit niet direct paraat heeft geef dan minimaald e volgende gegevens door:

Naam:        
Bezoekadres:        
PC/Woonplaats   
Postbusnummer:        
PC/Woonplaats postbusnummer :        
Telefoonnummer:        
Website:        
Algemeen e-mail:   

1b    Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag?

Naam:    M/V    
Functie:   
Bereikbaar via e-mailadres:        
Aanwezig op de dagen:        

1c     Bestuur en Directie

Naam en voorletters voorzitter:    M/V
Naam en voorletters directeur:    M/V    

2    Wat is het algemene doel van uw organisatie?

3    Hoe is uw reguliere exploitatie gedekt? (meerdere mogelijkheden)

0 Vaste particuliere geldgevers
0 Subsidie van Rijk / Provincie / Gemeente
0 Vaste bijdragen uit bedrijfsleven
0 Bijdragen deelnemers aan activiteiten (lidmaatschap en dergelijke)
0 Anders, namelijk:

Benodigde materialen

4a Waarvoor vraagt u een bijdrage?

Geef een korte beschrijving om welke materialen het gaat. U kunt dus geen fondsaanvraag voor een project indienen maar wel voor materialen die u binnen een project nodig heeft.

Financiën

5a    Wat zijn de totale kosten van de materialen waarvoor u een bijdrage vraagt?
5b    Hoe wilt u deze kosten financieren?
5c    Heeft u zelf al een deel bij elkaar gebracht?

        0  Nee
        0 Ja, namelijk: €     

Verdere formaliteiten

6    Kunt u drie buitenstaanders noemen die iets over uw aanvraag en uw organisatie kunnen vertellen?

Naam:    M/V    
Telefoonnummer:        

Naam:    M/V    
Telefoonnummer:        

Naam:    M/V    
Telefoonnummer:        

7    Heeft u eerder een bijdrage aangevraagd bij Stichting GeefGratis?

        0 Nee
        0 Ja
    
Belangrijke bijlagen

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij verschillende documenten nodig. Hoe vollediger u alles direct meestuurt, hoe sneller en beter wij in staat zijn uw aanvraag te beoordelen! De documenten blijven in het bezit van Stichting GeefGratis.Lever minimaal het volgende aan:

0 Een uitgewerkt lijst met benodigde materialen. Dit overzicht bevat ook een gespecificeerde opgave van de kosten en/of offertes én het financieringsplan.

Beoordeling

Stichting GeefGratis beoordeelt alle aanvragen individueel en zal 1x per jaar een goed doel kiezen waarbij de aanvraag gehonoreerd wordt. Dit wil echter niet zeggen dat de fondsaanvraag bij voorbaat weinig kans maakt. Er zijn ook partner bedrijven die materialen doneren of direct geld doneren via deze website om zo de gevraagde materialen te financieren. Dus het is wel degelijk mogelijk dat Stichting GeefGratis uw fondsaanvraag niet direct honoreert maar dat uw aanvraag via donatiegelden of gedoneerde materialen vanuit het bedrijfsleven wordt gehonoreerd.